top of page

1. ALGEMEEN

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij; door Saldeau, verder ook opdrachtnemer te noemen, conform opdrachtbevestiging al dan niet op declaratiebasis diensten aan opdrachtgever worden verstrekt, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2  Waar in deze algemene voorwaarden over “opdrachtgever” wordt gesproken , moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die met opdrachtnemer in contractuele relatie staat of komt te staan i.v.m. door opdrachtnemer te verstrekken diensten.

1.3  Indien opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt tegen toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk bezwaar gemaakt. Met de onderhavige voorwaarden strijdige algemene voorwaarden worden door opdrachtnemer niet geaccepteerd.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zal blijken te zijn, zal alleen de betreffende bepaling niet van toepassing zijn. Alle andere bepalingen blijven geldig.

 

 

2. OVEREENKOMST

2.1  Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding cq ondertekening van de door opdrachtnemer aangeboden opdrachtbevestiging tot dienstverlening. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Saldeau slechts na diens schriftelijke bevestiging.

2.2  Saldeau behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.3  Waar in deze voorwaarden opdrachtgever wordt genoemd zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen en andere rechtverkrijgenden.

 

 

3. UITVOERING

3.1  Saldeau zal de opdracht met zorg uitvoeren.

3.2  Indien is overgekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan Saldeau het verstrekken van de diensten die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.3  Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtgever na voltooiing van één of meerdere fasen de opdracht terugnemen, mits zulks schriftelijk gebeurt en in welk geval alsdan het honorarium en eventuele kosten in overeenstemming met de artikelen 6.2 en 10.1 zal zijn verschuldigd t/m de fase waarna terugname van de opdracht heeft plaatsgevonden. Opdrachtnemer kan de opdracht niet terugnemen indien hij zelf in verzuim is met het nakomen van zijn verplichtingen.

 

 

4. TERMIJNEN VOOR UITVOERING

4.1  Indien er door Saldeau een termijn genoemd wordt voor uitvoering van de opdracht zijn deze indicatief en naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding van de termijn plaatsvindt zal Saldeau opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.

4.2  Mits zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gerechtvaardigd is, kan opdrachtgever in geval van termijnoverschrijding de opdracht zonder verdere kosten terugnemen. Opdrachtgever dient dan wel reeds uitgevoerde fasen (zie artikel 3) met opdrachtnemer af te rekenen.

 

 

5. VERTROUWELIJKE INFORMATIE.

5.1  Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden. Saldeau onderschrijft en is tevens aangesloten bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

 

 

6. MEDEWERKING DOOR OPDRACHTGEVER

6.1  Indien noodzakelijk is dat opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst zal opdrachtgever desgevraagd steeds tijdig en te allen tijde schriftelijk alle nuttige, juiste en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.

6.2  Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Saldeau staan of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Saldeau bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

 

7. WIJZIGINGEN EN "MEERWERK":

7.1  Saldeau zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging en/of aanvulling van de opdracht het tijdstip van voltooiing van de opdracht zal worden beïnvloed.

7.2  Indien een vast honorarium voor de opdracht is afgesproken zal Saldeau opdrachtgever tevoren schriftelijk inlichten indien en in hoeverre een nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de overeenkomst tot gevolg heeft dat het overeengekomen honorarium zal worden overschreden.

 

 

8. HONORARIUM EN BETALING

8.1  Behoudens wanneer partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium zijn overeengekomen zal in het overige het honorarium worden gehanteerd zoals vastgesteld door het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren(LOVCK). Bij extra werkzaamheden zal het honorarium door de factoren bestede uren x / maal het geldende uurtarief bepaald worden.

8.2  Indien na het sluiten van de overeenkomst het niveau van lonen en kosten stijgt, heeft Saldeau het recht het vaste honorarium alsmede het basisuurtarief dienovereenkomstig te verhogen ( obv de CBS Index en/of uitspraak LOVCK).

Opdrachtgever kan in dat geval de overeenkomst ontbinden, zonder dat er aan de zijde van opdrachtnemer enige verplichting tot vergoeding van schade, hoe ook genaamd, ontstaat.

8.3  Het honorarium is exclusief omzetbelasting (BTW). Of anders zoals expliciet vermeld.

8.4  Alle declaraties zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de declaratie vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen Saldeau dagen na datum van declaratie betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

8.5  Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is over het openstaande bedrag, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening, de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten waarvan de hoogte wordt conform de Wet Incassokosten 2012 ( zie onderstaande link ). Opdrachtgever zal tevens de volledige gerechtelijke kosten verschuldigd zijn.

http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Landelijke-regelingen/Sector-kantonrecht/Pages/Staffel-incasso-kosten-en-salarissen-in-rolzaken-sector-kanton.aspx)

8.6  Saldeau zal gerechtigd zijn bij het tot stand komen van de overeenkomst voorschotten bij opdrachtgever in rekening te brengen, die in mindering gebracht zullen worden op het uiteindelijk te declareren honorarium. Het bepaalde in art. 8.1 t/m 8.4 is op deze voorschotten onverminderd van toepassing.

8.7  Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft kan Saldeau ook nadien, tijdens de looptijd van de overeenkomst, nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan Saldeau de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

 

 

9. NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING

9.1  Saldeau is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor Saldeau redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Saldeau ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichting bestaande omstandigheden welke krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen niet voor diens risico komen.

9.2  Saldeau is gerechtigd betaling te vorderen van het honorarium behorende bij die adviezen die reeds waren verstrekt voordat de niet toerekenbare tekortkoming veroorzakende omstandigheid zich voordeed en voor zover zij zelfstandige waarde hebben. In ieder geval dient opdrachtgever de kosten van ten behoeve van hem ingeschakelde derden en verder gemaakte kosten volledig te betalen.

 

 

10. INSCHAKELING DERDEN

10.1  Indien dat noodzakelijk of wenselijk is voor een juiste uitvoering van de overeenkomst kunnen derden worden ingeschakeld en worden de kosten daarvan, tenzij sprake is van een vast honorarium, aan opdrachtgever doorberekend conform de door die derden te verstrekken prijsopgaven, met dien verstande dat inschakeling van derden tevoren met opdrachtgever besproken wordt.

 

 

11. AANSPRAKELIJKHEID.

11.1  Ter zake toerekenbare tekortkoming is de totale aansprakelijkheid van Saldeau voor alle door opdrachtgever geleden directe en indirecte schade ongeacht de wijze waarop een eventuele vordering wordt gegrond, hetzij op toerekenbare tekortkoming, hetzij op onrechtmatige daad of anderszins in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het laagste van de navolgende twee bedragen:

€ 500.000,00 of een bedrag gelijk aan (exclusief omzetbelasting) 100 maal het totaal bedongen honorarium voor het door Saldeau verstrekte advies.

Op elkaar voortbouwende adviezen worden geacht één advies te zijn met dien verstande dat voor berekening van de maximale aansprakelijkheid bij samenhangende of op elkaar voortbouwende adviezen maximaal het totale honorarium voor de samenhangende of voortbouwende adviezen over een periode van de laatste twaalf maanden voorafgaand aan het moment van toerekenbare tekortkoming in aanmerking zal worden genomen.

11.2  Tot vergoeding van schade wegens overschrijding van termijnen als bedoeld in art. 4. is Saldeau in geval van toerekenbare tekortkoming slechts aansprakelijk tot het bedrag van het honorarium dat ziet op de overeenkomst waarbij sprake is van een termijnoverschrijding.

Saldeau staat voorts niet in voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen welke door opdrachtnemer worden verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt noch voor door Saldeau niet schriftelijk gegeven adviezen en inlichtingen. Saldeau is evenmin aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien opdrachtgever onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie verstrekt of heeft verstrekt.

11.3  Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die mocht voortvloeien uit fouten in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij en voor zover de leverancier van bedoelde programmatuur aansprakelijkheid aanvaardt en de schade op deze kan worden verhaald.

 

 

11.4  Opdrachtgever zal Saldeau vrijwaren in geval van aanspraken van derden. Opdrachtgever zal personeelsleden van Saldeau of door Saldeau ingeschakelde derden nimmer aanspreken.

 

 

12. VERVAL VAN RECHT.

12.1  Na verloop van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van het advies vervalt ieder recht van opdrachtgever jegens Saldeau ter zake schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van Saldeau bij de uitvoering van de overeenkomst.

 

 

13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN.

13.1  Alle overeenkomsten tussen Saldeau en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands Recht.

13.2  Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Rechter in de vestigingsplaats van Saldeau, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd.

 

 

14. WIJZIGING EN AANVULLINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN.

14.1  Wijzigingen en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden binden partijen bij de overeenkomst met ingang van de dag, volgend op de dag van toezending daarvan.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

bottom of page