top of page

 

Afloscapaciteit

Het bedrag dat iemand maximaal beschikbaar kan stellen voor de aflossing van zijn schulden. De afloscapaciteit wordt vastgesteld door het inkomen te verminderen met het Vrij Te Laten Bedrag (VTLB).

 

 

Beheerrekening

Op deze speciaal te openen rekening zullen de inkomsten worden ontvangen en de uitgaven worden betaald. De bewindvoerder voert het beheer over deze rekening.

 

 

Beschermingsbewind

Een bewindvoerder behartigt de financiële belangen van personen die daar vanwege hun lichamelijke of psychische toestand of vanwege sociale omstandigheden niet zelf toe in staat zijn. De bewindvoerder heeft als taak het administreren en beheren van de onder bewind gestelde goederen en toekomstige goederen. Daaronder verstaan we gelden als uitkering, loon, pensioen, maar ook meubilair, sieraden, onroerende zaken, effecten, vorderingen en schulden. Het is ook mogelijk dat het bewind alleen betrekking heeft op een bepaald goed, bijvoorbeeld een huis.

 

 

Beslag

Beslag op loon, uitkering, vermogen, roerende of onroerende goederen is een dwangmiddel waarmee een schuldeiser de schuldenaar kan dwingen de betalingsverplichting te voldoen. Alleen een deurwaarder kan beslag leggen. Hij mag dat alleen als hij beschikt over een vonnis of een dwangbevel.

 


Beslagvrije voet

Bij beslag op loon of uitkering krijgt u altijd een bepaals gedeelte ervan wél uitbetaald, de zogenoemde beslagvrije voet. De beslagvrije voet bedraagt 90% van de bijstandsnorm incl vakantiegeld. Daarop kan nog een correctie volgen in verband met woonlasten en zorg(verzekerings)kosten. Het overige deel wordt door de werkgever overgemaakt aan de beslaglegger totdat de schuld is voldaan. De werkgver of overheidsinstantie is verplicht hieraan mee te werken.

 


Bewindvoerder

Een bewindvoerder beheert tijdelijk of blijvend het vermogen van iemand die onder bewind staat. Bijvoorbeeld omdat iemand door zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet meer in staat is zelf zijn financiële zaken te regelen. De bewindvoerder wordt door de kantonrechter aangesteld. Het beheren houdt in dat de bewindvoerder verantwoordelijk is over de financiële en de praktische kant van het vermogen. De bewindvoerder maakt binnen drie maanden na zijn benoeming een lijst met een beschrijving van het inkomen en vermogen dat onder bewind is gesteld. Dit rapport moet aan de kantonrechter worden gestuurd. De bewindvoerder legt gedurende het bewind verantwoording af aan de kantonrechter en aan de cliënt. De kantonrechter bekijkt of de administratie op een correcte wijze wordt uitgevoerd.

 

 

Bewindvoering

Bewindvoering of onderbewindstelling heeft betrekking op het vermogen van een persoon. Als iemand door zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet meer in staat is zijn financiële zaken te regelen, dan kan hij zijn goederen en geld onder bewind laten stellen. Er wordt dan een bewindvoerder aangesteld die tijdelijk of blijvend het vermogen van de betrokkene beheert. Het gevolg is dat de betrokkene niet meer zelfstandig mag beslissen over zijn of haar vermogen. Met andere woorden, er mag niets meer verkocht worden zonder toestemming van de bewindvoerder. Het is ook mogelijk een beperkt bewind in te stellen. Dan wordt over een bepaald deel van het vermogen bewind gevoerd, bijvoorbeeld het spaargeld of het onroerend goed.

 

 

Boedelbeschrijving

Een overzicht waarin alle waardevolle zaken van de betreffende client worden beschreven. De Rechtbank wil graag een kopie van deze boedelbeschrijving.

 

 

Budgetcoaching

Budgetcoaching is vooral bedoeld voor mensen die zelfstandig hun financiële zaken willen blijven afhandelen, maar wel enige ondersteuning nodig hebben. De budgetcoach probeert inkomsten te maximaliseren en uitgaven kritisch te bekijken zodat een sluitend budgetplan ontstaat, waarbij zowel cliënt als budgetcoach zich prettig bij voelen. Het doel van budgetcoaching is dat u na bewustwording en nazorg zelfstandig in staat bent uw financiële huishouden te voeren. De leidraad in dit proces is een gezamenlijk opgesteld budgetplan

 

 

Bijzondere bijstand

Bijstand die alleen wordt verstrekt als iemand in bijzondere omstandigheden verkeert en daardoor hogere kosten heeft dan de kosten waarin de algemene bijstandsuitkering voorziet.

 

 

 

CIZ

CIZ staat voor Centrum Indicatiestelling Zorg. Hier kunt u een AWBZ aanvrgane ovor zorg in natura of een Persoonsgebonden Budget (PGB).

 

 

Curatele

Curatele is een maatregel die door de rechter opgelegd wordt. Het gaat meestal om mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen zoals verstandelijk gehandicapten, psychiatrisch patiënten, dementerende ouderen of verslaafden.

 

 

Deurwaarder

Een deurwaarde int schulden in opdracht van een schuldeiser. Zijn mogelijkheden gaan verder dan een incassobureau. Een deurwaarder kan een dagvaarding uitbrengen, beslag leggen of een woning ontruimen. 

 

 

Dwangakkoord

Wanneer in het minnelijk traject niet alle schuldeisers akkoord gaan met de voorgestelde regeling, kan de schuldenaar de rechtbank vragen de weigerende schuldeisers te verplichten mee te werken aan een minnelijke regeling. De rechter zal alleen een dwangakkoord opleggen wanneer de weigering van één schuldeiser onevenredig nadelig is voor de overige schuldeisers.

 

 

Faillissement

Het faillissement van een schuldenaar kan worden aangevraagd door een schuldeiser of door de schuldenaar zelf, als de schuldenaar heeft opgehouden te betalen. De rechter bepaalt of de schuldenaar failliet wordt verklaard en wijst een curator toe. In de meeste gevallen zal de rechter de schuldenaar adviseren een beroep te doen op de WSNP.

 


Handelingsonbekwaam

Mensen die niet zelfstandig en zonder toestemming rechtshandelingen kunnen verrichten, noemen we handelingsonbekwaam. De wet onderscheidt twee groepen van personen die handelingsonbekwaam zijn: minderjarigen (iedereen die jonger is dan 18 jaar); meerderjarigen die onder curatele zijn gesteld. Curatele is een maatregel die door de rechter opgelegd wordt. Het gaat meestal om mensen die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen zoals verstandelijk gehandicapten, psychiatrisch patiënten, dementerende ouderen of verslaafden.

 

Huurtoeslag

Als u in een huurhuis woont kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage in uw huurkosten vanuit de overheid. Deze toeslag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, zoals inkomen en huurprijs.

 

 

 

Indexering

Elk jaar wordt de vergoeding voor de professionele, bij de branche aangesloten, bewindvoerder geïndexeerd met het door de minister vast te stellen percentage. Dit gebeurt in overeenstemming met de aanbevelingen meerderjarigenbewind. 

 

 

Intakegesprek

In dit gesprek worden de belangrijkste financiële en sociale gegevens verzameld en geïnventariseerd om op basis hiervan een plan van aanpak voor de betrokkene op te stellen.

 

 

Inkomensbeheer

Bij inkomensbeheer (ook budgetbeheer of vermogensbeheer genoemd) wordt administratieve hulp geboden bij het beheer van het inkomen van de cliënt. De bewindvoerder maakt samen met de cliënt afspraken over de besteding van het inkomen. De cliënt ondertekent een overeenkomst waarin de afspraken tussen de bewindvoerdersorganisatie en de cliënt zijn vastgelegd. Vervolgens zorgt de bewindvoerder er voor dat de betalingen - na ontvangst van het inkomen - iedere maand volgens opgave worden uitgevoerd. Voor mensen die moeite hebben om evenwicht te vinden tussen inkomsten en uitgaven kan inkomensbeheer een oplossing bieden.

 

 

Kantonrechter

Een kantonrechter is een alleensprekende rechter die zaken als overtredingen uit het strafrecht, arbeidszaken, huurzaken en civiele zaken onder de € 5000 behandelt. De kantonrechter behandelt zowel civiele zaken als strafzaken. Vroeger was de kantonrechtbank een apart onderdeel, naast bijvoorbeeld de rechtbanken. Tegenwoordig zijn ze onderdeel van de rechtbanken. De term "kantonrechter" is echter blijven bestaan.

 

 

LOVCK

Het LOVCK is het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren

 

 

Mentorschap

Het mentorschap is bedoeld voor beslissingen die niet van financiele aard zijn, maar gericht op zorgvraagstukken. Na een verzoek van familie of justitie wijst de kantonrechter de mentor aan. Die helpt vooral bij het nemen van beslissingen, bijvoorbeeld op het gebied van woonruimte en/of medische behandeling.

 

 

Onderbewindstelling

Onderbewindstelling heeft betrekking op het vermogen van een persoon. Als iemand door zijn lichamelijke of geestelijke toestand niet meer in staat is zijn financiële zaken te regelen, kan hij zijn goederen en geld onder bewind laten stellen. De kantonrechter kan deze maatregel instellen voor meerderjarigen en toetst voor de benoeming van een bewindvoerder of het noodzakelijk is om de goederen van de cliënt onder bewind te stellen. Er wordt dan een bewindvoerder aangesteld die tijdelijk of blijvend het vermogen van de betrokkene beheert. Het gevolg is dat de betrokkene niet meer zelfstandig mag beslissen over zijn of haar vermogen. Met andere woorden, er mag niets meer verkocht worden zonder toestemming van de bewindvoerder. Het is ook mogelijk een beperkt bewind in te stellen. Dan wordt over een bepaald deel van het vermogen bewind gevoerd, bijvoorbeeld het spaargeld of het onroerend goed, bewind gevoerd.

 

 

PGB (Beheer)

Als iemand zorg nodig heeft voor zichzelf of een naaste, kan hij een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen. Van dat budget wordt de zorg dan betaald. Zo’n PGB geeft veel vrijheid aan de cliënt om zelf te bepalen wie, op welke momenten, welke zorg aanbiedt.

Echter dient de cliënt dit budget te beheren en daar een gedegen administratie van bij te houden, omdat voor de besteding van deze gelden verantwoording dient te worden afgelegd. 

 

 

Schuldbemiddeling

Schuldbemiddeling wil zeggen dat iemand met behulp van een schuldhulpverlener zijn of haar schulden regelt met uw schuldeisers. De bemiddelaar bekijkt hoeveel en wat voor schulden iemand heeft en stelt een betalingsplan op. Daarna neemt hij contact op met de schuldeisers en vraagt hen mee te werken aan het betalingsplan en af te zien van beslag op het loon of uitkering of huisuitzetting. Een betalingsplan duurt meestal hooguit drie jaar. Het doel is aflossing van alle schulden, maar het kan ook dat er een deel kwijtgescholden wordt. Bij schuldbemiddeling vindt slechts bemiddeling plaats. Er komt geen nieuwe lening aan te pas om oude schulden af te lossen.

 

 

Schuldeiser

Een schuldeiser is een persoon of instnatie die een vordering heeft op de schuldenaar.

Schuldenaar

 

 

Schuldenaar

De schuldenaar is de persoon die een schuld heeft.

 

 

Vrij te laten bedrag (VTLB)

Dit is het volgens de Recofa (Rechters Commissaris in Faillissementen)- methode berekende bedrag dat nodig is voor levensonderhoud en vaste lasten. Wordt in het minnelijk en wettelijk traject gevolgd als inkomen waar geen beslag op mag worden gelegd.


 

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is in 1998 opgesteld. De Wet moet faillissementen van natuurlijke personen (burgers) zoveel mogelijk beperken. Meestal is een faillissement zinloos, omdat er geen geld is voor de schuldeisers. Ook voor de schuldenaar is een faillissement nadelig, omdat zijn schulden nog jarenlang open blijven staan. Voor een akkoord in het kader van een faillissement is er vaak niet genoeg geld of geen instemming van de schuldeisers. De regeling WSNP is alleen toegankelijk voor natuurlijke personen. Zij kunnen wel een onderneming hebben (eenmanszaak, v.o.f. of c.v.). De schulden van de onderneming worden dan opgenomen in de regeling. De regeling voor schuldsanering lijkt op de procedure bij faillissement of surseance van betaling.

 

 

Wilsonbekwaam

Juridische benaming voor de toestand waarin een individu zijn of haar wil niet zelf kan bepalen en dus niet zelf in een medische behandeling kan toestemmen.

 

 

Zorgtoeslag

Afhankelijk van uw situatie kan u een toeslag krijgen van de overheid om uw zorgverzekering te betalen.

 

BEGRIPPENLIJST

bottom of page